ข้อมูลนักเรียน 2557

ข้อมูลนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมัญจาศึกษา
อำเภอมัญจาคีรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ตารางที่ 1  จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น  เพศ  และห้องเรียน  ปีการศึกษา 2557
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 176 230 406 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 201 208 409 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 184 221 405 10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 561 659 1220 30
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 99 203 302 8
มัธยมศึกษาปีที่ 5 104 213 317 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6 103 192 295 8
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 306 608 914 24
รวมทั้งสิ้น 867 1267 2134 54

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557

 

 

โรงเรียนมัญจาศึกษา   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
จำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2557
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1 ม.1/1 10 20 30 31 ม.4/1 12 27 39
2 ม.1/2 20 22 42 32 ม.4/2 14 24 38
3 ม.1/3 21 22 43 33 ม.4/3 11 25 36
4 ม.1/4 21 20 41 34 ม.4/4 13 25 38
5 ม.1/5 19 20 39 35 ม.4/5 14 25 39
6 ม.1/6 20 22 42 36 ม.4/6 13 24 37
7 ม.1/7 20 21 41 37 ม.4/7 12 25 37
8 ม.1/8 20 22 42 38 ม.4/8 10 28 38
9 ม.1/9 15 28 43
10 ม.1/10 10 33 43
รวม 176 230 406 รวม 99 203 302
ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
11 ม.2/1 16 16 32 39 ม.5/1 5 35 40
12 ม.2/2 26 15 41 40 ม.5/2 16 25 41
13 ม.2/3 27 15 42 41 ม.5/3 15 24 39
14 ม.2/4 23 18 41 42 ม.5/4 15 25 40
15 ม.2/5 21 21 42 43 ม.5/5 14 23 37
16 ม.2/6 23 18 41 44 ม.5/6 15 25 40
17 ม.2/7 24 18 42 45 ม.5/7 13 27 40
18 ม.2/8 28 15 43 46 ม.5/8 11 29 40
19 ม.2/9 8 35 43
20 ม.2/10 5 37 42
รวม 201 208 409 รวม 104 213 317
ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
21 ม.3/1 2 42 44 47 ม.6/1 11 20 31
22 ม.3/2 24 17 41 48 ม.6/2 12 27 39
23 ม.3/3 23 17 40 49 ม.6/3 15 23 38
24 ม.3/4 24 19 43 50 ม.6/4 15 24 39
25 ม.3/5 22 20 42 51 ม.6/5 17 22 39
26 ม.3/6 21 17 38 52 ม.6/6 12 25 37
27 ม.3/7 17 19 36 53 ม.6/7 12 20 32
28 ม.3/8 20 17 37 54 ม.6/8 9 31 40
29 ม.3/9 21 17 38
30 ม.3/10 10 36 46
รวม 184 221 405 รวม 103 192 295
รวมระดับ ม.ต้น 561 659 1220 รวมระดับ ม.ปลาย 306 608 914
ชาย หญิง
นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา 867 1267
                             2,134

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>